วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552


การสร้างสรรค์บล็อก


การสร้างสรรค์บล็อก มี 3 ขั้นตอนคือ
.....3.กหสาด่ฟวกสดาฟวกสดาฟวกสด่ฟวสกาดฟหสด่
.....2.adslfk;lfkjdlf;dlkfldkfldfklkd
.....1.ฟสหกาดสกาฟวสกด่สกดาฟวสกดาฟกสดา